VISSZATÉRÍTÉSI ÉS VISSZAKÜLDÉSI SZABÁLYZAT

ELÁLLÁS, TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

Az Eladó által webáruházában folytatott tevékenység a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet rendelkezései alapján a fogyasztónak minősülő vásárló az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

VI.1. Fogalom meghatározások:

 •   Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
 • Vállalkozás – Ptk. 8:1. § (1)  4. pontja -a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;
 •  Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

 

VI.2. Tájékoztatás az Ügyfelet megillető elállási jog gyakorlásáról

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk és a termék visszaküldése esetén követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog azt hivatott kompenzálni, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetősége az Ügyfélnek a termék megvizsgálására és kipróbálására, továbbá, hogy Ügyfél kizárólag az Eladó által egyoldalúan meghatározott információkra támaszkodhatott a vásárlás előtt.

 

Az Ügyfél elállási jogát a termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított 14 naptári napon belül élhet elállási jogával. Az általános szabályok szerint a 14 napos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele. Természetesen a 14 napos határidő alatt bármikor elállhat a szerződéstől, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak felpróbálása, kipróbálása, megvizsgálása és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról történő megbizonyosodás után haladéktalanul kell dönteni a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről.

Ügyfél elállási szándékát szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben), e-mailben, valamint a vonatkozó Korm. rendelet mellékletében szereplő nyilatkozatminta felhasználásával is kifejezésre juttathatja. Amennyiben a vállalkozás lehetővé teszi számunkra, hogy az elállási szándékunkat a honlapján keresztül is bejelenthetjük (pl. online bejelentő nyomtatvány segítségével), akkor ebben az esetben a vállalkozás köteles tartós adathordozón (pl. e-mail útján) haladéktalanul visszaigazolni a nyilatkozatunk megérkezését. Az utólagos bizonyíthatóság érdekében javasolt, hogy elállási nyilatkozatunkat elsősorban Eladónak a webáruház honlapján közzétett e-mail címére küldjük el. Az elállási nyilatkozatban érdemes utalni arra, hogy a hatályos jogszabályok által biztosított, az internetes kereskedelemben is irányadó indokolás nélküli elállási jogunkat (és nem más szavatossági vagy jótállási jogainkat) kívánja az Ügyfél gyakorolni.

Az elállás jogkövetkezménye, hogy az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, olyan helyzetet kell teremteni, mintha az Ügyfél meg sem rendelte volna a terméket az online shopban. Ez azt is jelenti, hogy a vevő köteles a terméket saját költségén visszajuttatni az Eladó részére, az Eladó pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül az Ügyfél által kifizetett összeget visszatéríteni.

A vállalkozás az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon köteles visszafizetni az összeget, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten beleegyezett abba, hogy a visszatérítéshez a vállalkozás más fizetési módot alkalmazzon. Ebből adódóan a Ügyfelet semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. Az Ügyfél vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Szolgáltató a Vevő elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni.

 

VI.3. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben.

A 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
 14. Ügyfél elállási jogának gyakorlása

A Santé Product Kft. az áru átvételét követő 14. naptári napig biztosítja a vásárlástól való elállást Ügyfelei számára. Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, csomagpont szállítás esetén a megadott helyszínen történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

 

Az Ügyfél elállási jogát Eladó által webáruházban árusított termékek vonatkozásában, – azok mindegyike a 45/2014 (II:26.) Korm. rendelet 29.§ (1) e) pontja alá tartozó termékeket – csak a bontatlan csomagolású termékek tekintetében gyakorolhatja.

 

Ügyfél köteles a terméket eredeti, sértetlen állapotban a számlával és a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező (kitöltendő) Nyilatkozattal együtt visszajuttatni az Eladó 1031 Budapest, Nánási út 37-39. szám alatti székhelyére.

 

A Santé Product Kft. kizárólag bontatlan termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent az Ügyfél számára, a termék visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek kell gondoskodnia, és ennek költségét Ügyfél viseli.

Ügyfelet megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Időszakos termékeinket (pl. karácsonyi, húsvéti termékek) csak az aktuális szezon időtartama alatt van módunk visszavenni.

Amennyiben az elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 10 banki napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló Ügyfél részére az Ügyfél által előzetesen megadott számlaszámra. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Amennyiben a vevő rendelését véletlenül vagy tévedésből adta le, a hibás megrendelés leadást követően 24 órán belül még szállítás előtt minden következmény nélkül lemondhatja a +36 70 613 9029-as telefonszámon, vagy a info@36bisztro.hu e-mail keresztül.

Ha az Ügyfél webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy az egy Ügyfél felhasználó által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 30 napos termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 30 napos termék- visszaküldéssel való visszaélést illetően. Az eladó ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.

 

1. számú melléklet: Elállási nyilatkozat letöltése

Minden jog fenntartva © 36 Bisztró 2023

 IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Elsőként értesülhetsz minden aktualitásunkról, eseményeinkről és akciónkról.

Az Adatkezelési tájékoztatót itt találod!.

Kosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0