ÁSZF

 

Santé Product Kft.  (székhely: 1031 Budapest, Nánási út 37-39. C. ép. 621., cégjegyzék szám: 01 09 189043; adószám: 24818148-2-41, elektronikus elérhetőség: a továbbiakban: Honlap); telefonszám: + 36 70 613 9029 ; a továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

 

Az adatkezelés célja

 

A kezelt adatok köre

 

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Webshopban Ön által leadott megrendelés teljesítése

Természetes személy megrendelő esetén: név, cím/szállítási cím, e-mail cím, telefonszám

 

Szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk b) pont)

Az elévülési idő (a szerződés megszűnésétől számított 5 év).

Nem természetes személy megrendelő kapcsolattartója tekintetében: kapcsolattartó neve, beosztása,munkahelyi e-mail cím, telefonszám?

 

A kapcsolattartó adatainak kezeléséhez a szerződők jogos érdeke fűződik (GDPR 6. cikk (1) bek. f) [1]pont)[2] Az elévülési idő (a szerződés megszűnésétől számított 5 év).
Híreket és kedvezményes ajánlatokat tartalmazó direkt marketing és reklám üzenetek küldése

Név

 

E-mail cím

 

 

Hozzájárulás

(GDPR 6. cikk a) pont, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése)

A hozzájárulás visszavonásáig.
Adatkezelő bizonylat megőrzési kötelezettségének teljesítése A számlákban szereplő személyes adatok

Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése

(GDPR 6. cikk c) pont),

 

valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok 8 évig.

 

 1. Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy nem tudunk Önnek szolgáltatást nyújtani,

 1. Érintett

Érintettnek minősülnek azok a természetes személyek, akik a kezelt személyes adatok alapján azonosíthatóak. Adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésével kapcsolatos folyamatok által érintettek közé tartoznak

– a webshop-ot igénybe vevők,

– a természetes személy megrendelő,

– az Adatkezelővel a nem természetes személy megrendelő részéről kapcsolatot tartók,

– az Adatkezelő részére panaszt benyújtók,

(a továbbiakban együtt: Érintett).

 1. Adatfeldolgozók

Könyvelő:  Pallós Ivett E.V., 31516892 (1144 Budapest, 1062 Budapest, Székely Bertalan utca 10 fszt.10) – az adatkezelés célja a könyvelési feladatok ellátása

Webtárhely szolgáltató: Do Média Kft. (2500 Esztergom, Lőrinc u. 8, fszt. 1) – az adatkezelés célja a tárhelyszolgáltatás

Online fizetési szolgáltató:

Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó a Clearhaus A/S (FT-no. 22006) biztosítja, amely hitelesítve van a dán pénzügyi felügyelet által és a Mastercard és Visa Principal Member program tagjának minősül.

 1. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak
 2. Az adatkezelési időtartam lejártakor az Adatkezelő törli az Érintett adatait.

5.2. Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

5.3. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban jelszóval védett rendszerben tárolja az adatokat. Az adatok megismerésére csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kerülhet sor.

5.4. A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.

5.6. Adatkezelő biztosítja az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezető tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében. Ezen titoktartási kötelezettség a munkaviszony esetleges megszűnését követően is kötelező erővel bír.

 1. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

6.1. Érintett a jelen pontban rögzített jogait elektronikus úton, az info@santejuice.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben.

Az adatok kezelése tekintetében az alábbiakban tájékoztatjuk tömören és érthető módon a jogairól. Ön:

 

 • kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a Ratulovszky Attila ev. kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,

 

 • kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

 

 • kérheti, hogy a Ratulovszky Attila ev. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,

 

 • amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ratulovszky Attila ev. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

 

 • amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése vagy az Ön hozzájárulása, Ön élhet az adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által a Ratulovszky Attila ev. rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adatait a Ratulovszky Attila ev. közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek,

 

 • ha az adatkezelés jogalapja az érdekmérlegelés, élhet a tiltakozás jogával.

 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken (Fővárosi Törvényszék) kell megindítani, azonban Ön a pert a belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti törvényszéken is megindíthatja. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

Az Ön jogainak részletes leírását, és a jelen tájékoztatóban nem érintett szabályokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései tartalmazzák.

 

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

[2] A lefolytatott érdekmérlegelési teszt eredménye szerint az adatkezelő adatkezelésre vonatkozó érdekével szemben nem élveznek elsőbbséget a nem természetes személy megrendelő kapcsolattartója oldalán figyelembe veendő érdekek, alapvető jogok, szabadságok. Az érdekmérlegelés során az adatkezelő figyelembe vette, hogy neki, valamint szerződéses partnereinek egyaránt jogos érdeke, hogy az általa megkötött szerződések teljesítése során a felek gyorsan, rugalmasan és hatékonyan tudjanak egyeztetni egymással a felmerülő kérdésekben. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a kapcsolattartók adatainak kezelése. A kapcsolattartók munkaviszonyból vagy egyéb szerződésből fakadó kötelezettsége az adatkezelő és a szerződő partnere közötti szerződés teljesítésében való közreműködés, így az ehhez szükséges mértékben a személyes adatait is megismerhetővé kell tennie. Az adatkezelés az indokoltnál nagyobb mértékben nem korlátozza az érintettek információs önrendelkezését, mivel a kapcsolattartási adatok más célra, így különösen marketing célra, nem kerülnek felhasználásra.

 IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Elsőként értesülhetsz minden aktualitásunkról, eseményeinkről és akciónkról.

Az Adatkezelési tájékoztatót itt találod!.

Kosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0